Registrace

Registraci je nutné potvrdit kliknutím na odkaz, který Vám zašleme na uvedenou e-mailovou adresu.

Po zaregistrování si můžete vyplnit adresu, která se bude automaticky vkládat při každé další objednávce.

Při registraci je nutné užívat Váš pracovní e-mail.

Nápověda
Rezervaci proveďte pod názvem společnosti, pro kterou budete akce rezervovat.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, tel.: +420 221 403 111, e-mail: ssc@ssc.cas.cz.

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik - Pověřenec, Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

I. Vaše osobní údaje typu jméno a příjmení/název, bydliště/sídlo, IČO, e-mail, telefon, IP adresa zpracováváme za účelem uzavření a plnění obchodní zakázky, a to na právním základě splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu tří let od poslední Vaší aktivity v on-line systému rezervací a objednávek konferenčních sálů (http://rezervace.ssc.cas.cz).

II. Za účelem komunikace ve věci plnění obchodní zakázky budeme zpracovávat případně též osobní údaje fyzických osob jednajících Vaším jménem (tj. jejich identifikační a kontaktní údaje). Tyto osobní údaje budou za uvedeným účelem zpracovávány na právním základě splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu tří let od poslední Vaší aktivity v on-line systému rezervací a objednávek konferenčních sálů (http://rezervace.ssc.cas.cz).

III. Za účelem výkonu a obhajoby právních nároků budeme zpracovávat Vaše výše uvedené identifikační a kontaktní údaje. Tyto osobní údaje budou k uvedenému účelu zpracovávány na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem v tomto případě je výkon a obhajoba našich právních nároků. Tyto osobní údaje budou pro uvedený účel zpracovávány po dobu běhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění (reklamace), a dále po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání řízení před těmito orgány.

Poskytnutí výše uvedených údajů pro uvedené účely je dobrovolné, jejich neposkytnutí by však znamenalo nemožnost realizace Vaší obchodní zakázky. Rovněž bychom následně nemohli vykonávat naše nebo Vaše práva v případě sporů ohledně uzavření nebo plnění smlouvy nebo v případě porušení smlouvy.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

4. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

  • oprávněným zaměstnancům správce;
  • našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo služby při plnění Vaší obchodní zakázky.
  • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, jiným orgánům veřejné moci);
  • jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, exekutorům, soudům, úřadům);

5. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

  • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům na adrese rezervace@ssc.cas.cz;
  • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů formou on-line zápisu po svém přihlášení v rezervačním a objednávkovém systému na http://rezervace.ssc.cas.cz).
  • Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování na adrese rezervace@ssc.cas.cz;
  • jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, exekutorům, soudům, úřadům);

Dále máte právo:

  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
  • Na přenositelnost svých údajů;

V Praze 25. 5. 2018

*
*
*
*
*
 

Pole označené * jsou povinná.